wariatka *Blog Klaudii~!!!!!

Temat: Kwestionariusz ankiety
Dla osób , które pytały o to, co na ćw. z prof. Adamek w ten czwartek.
Otóż,budowa kwestionariusza i każda osoba powinna mieć jeden egzemplarz "dobrego" kwestionariusza z nauk społecznych.
Zalecana książka A.N.Oppenheim "Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw" Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
A za 2 tygodnie kolokwium i konstruowanie własnego kwestionariusza ankiety.
Pozdrawiam
Źródło: forumppiw.fora.pl/a/a,720.htmlTemat: seminarium metodologiczne - prof. Gruszczyński. Pytanie
Zajęcia wyglądają mniej więcej tak, jak Metody i Techniki Badań Społecznych, czyli generalnie wg prof. Gruszczyńskiego studenci niewiele potrafią, niewiele rozumieją i ogólnie ich poziom wiedzy jest tragiczny W ciągu całego seminarium przygotowtywać będziecie badanie, na jakiś wybrany przez was temat (wybór i opracowanie tematu, pytania, hipotezy, próba, konstruowanie kwestionariusza ankiety etc) Osobiście radzę się przłożyć do przedmiotu, wiedzieć dokładnie jakie badanie chcę się przeprowadzić i dlaczego akurat takie, no i poszperać w materiałach o tworzeniu kwestionariusza ankiety... Na moich zajęciach okazało się, że prawie cały rok w ogóle nie umie logicznie myśleć i zadawać logicznie spójnych, zamkniętych pytań
A tak między nami, to prof. Gruszczyński jest bardzo fajnym wykładowcą, trzeba mieć tylko do niego odpowiednie podejście
pozdrawiam i życzę powodzenia!!
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=2921


Temat: metody badan socjologicznych
nie wiem czy juz kazdy sobie odnalazl zagadnienia z tego przedmiotu a jak nie to je umieszczam
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z METOD I TECHNIK, SOCJOLOGIA NIESTACJONARNE 2008 2009

Badania ilościowe a badania jakościowe

Kwestionariusz
· Rodzaje pytań kwestionariuszowych (podział pytań ze względu na różne kryteria: celu pytania, kryterium logiczne i techniczne, kryterium funkcji pełnionej w kwestionariuszu)

Ankieta

Obserwacja

Dobór próby
· Dobór probabilistyczny (prosty dobór losowy, dobór warstwowy, dobór grupowy)
· Dobór nieprobabilistyczny (oparty na dostępności jednostek, celowy, kula śniegowa)

Wywiad
· Rodzaje wywiadów
· Przygotowanie wywiadu swobodnego ustrukturalizowanego
· Reguły prowadzenia wywiadu swobodnego
· Czynniki dodatnio i ujemnie wpływające na zaangażowanie respondentów w sytuację wywiadu i udzielanie odpowiedzi

Case study – studium przypadku
· Charakterystyka case study
· Plan badań studium przypadku
· Prowadzenie studium przypadku

Badania monograficzne
· Charakterystyka badań monograficznych
· Znaczenie i rola badań monograficznych

Metoda biograficzna
· Zasady konstruowania i realizowania konkursu na pamiętnik
· Metody analizy materiałów biograficznych
· Szerokie i wąskie rozumienie dokumentów osobistych
· Koncepcja współczynnika humanistycznego
· Zalety i wady metody biograficznej

Zogniskowany wywiad grupowy
· Charakterystyka wywiady fokusowego
· Etapy badania fokusowego
· Role w dyskusji przyjmowane przez respondentów
· Procesy grupowe w fokusie
· Zalety i wady badań fokusowych

Analiza treści
· Na czym polega analiza treści
· Co można badać analizą treści?
· Czym się różni ilościowa od jakościowej analizy treści
· Jednostki a kategorie analizy treści


LITERATURA
S. Nowak, Metody badań socjologicznych
D. Mason, Zogniskowane wywiady grupowe
K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych
R. Mayntz, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej
H. Blalock, Statystyka dla socjologów
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce
J. Szczepański, Odmiany czasu teraźniejszego, r. Metoda
biograficzna; Metody badań socjologicznych, (red.) S. Nowak
Gruszczyński,
Źródło: socjologiauni.fora.pl/a/a,215.html


Temat: Metody Badań Politycznych
Dr Ścigaj przesłał mi wytyczne do naszych prac. Głowy za to nie daję, ale najprawdopodobniej obowiązują one grupy obu prowadzących. Nie ma tego tak wiele, więc wklejam tekst:Standardy dotyczące pracy semestralnej z przedmiotu „Metody badań politycznych”

Praca semestralna powinna składać się z pięciu części (mogą być one wyróżnione odpowiednimi podtytułami, choć nie jest to niezbędne) odpowiadających poszczególnym etapom procesu badawczego. Są one następujące:

Sformułowanie problemu badawczego
W tej części należy przedstawić problem badawczy wraz z odpowiedzią na pytanie dlaczego podejmuje się badania. Wymagane jest również sprecyzowanie celu teoretycznego lub praktycznego badań, a także wskazanie ewentualnej przydatności podjętych badań.

Eksplikacja problemu badawczego
Problem badawczy poddajemy uszczegółowieniu głównie poprzez sformułowanie szeregu problemów podrzędnych. Możemy również wskazać na problemy nadrzędne i pokrewne, o ile jest to pomocne w eksplikacji problemu badawczego. Następnie odrzucamy wszelkie tematy poboczne, mniej istotne z punktu widzenia problemu badawczego i/lub niemożliwe do rozwiązania przy zastosowaniu wskazanych narzędzi.

Operacjonalizacja problematyki badawczej
Na tym etapie niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
1. konceptualizacja pojęć istotnych dla problemu badawczego. Należy pamiętać o podaniu wszystkich pojęć poddawanych konceptualizacji oraz o określenie sposobu ich użycia w badaniu
2. wybór zbiorowości, w której będą realizowane badania wraz z określeniem pożądanych cech społeczno-demograficznych respondentów
3. wybór techniki badawczej (spośród kwestionariusza wywiadu lub kwestionariusza ankiety) wraz z uzasadnieniem
4. podanie bazy źródłowej dotyczącej podobnych badań dostępnych w literaturze przedmiotu

Sformułowanie hipotez badawczych
W tej części należy odnieść się do pytań stawianych podczas eksplikacji w postaci stworzenia szeregu hipotez, które następnie będą mogły być poddane weryfikacji. Warto pamiętać o kryteriach hipotez naukowych oraz o ich zróżnicowanej mocy.

Sporządzenie narzędzia badawczego w postaci kwestionariusza wywiadu lub kwestionariusza ankiety
Kwestionariusz powinien składać się z trzech części: (a) formalno-ewidencyjnej; (b) części zasadniczej zawierającej pytania: (c) metryczki. Należy pamiętać o regułach tworzenia pytań kwestionariuszowych oraz o unikaniu potencjalnych błędów w konstruowaniu pytań.
Źródło: politology.fora.pl/a/a,754.html


Temat: Zagadnienia i Zasady oceniania
Zagadnienia, których znajomość będzie sprawdzana w ramach zaliczenia.

1. Struktura procesu badawczego- etapy i fazy badań oraz ich charakterystyka.
2. Problemy badawcze i kryteria poprawności ich formułowania. Wybrane klasyfikacje problemów.
3. Hipotezy- istoty i wymogi formalne. Wybrane klasyfikacje hipotez.
4. Operacjonalizacja hipotez - specyfika zmiennych oraz ich wskaźnikowanie.
5. Pojęcie metody, techniki i narzędzia badawczego.
6. Struktura koncepcji pracy badawczej
7. Struktura sprawozdania z badań.
8. Obserwacja. Charakterystyka podstawowych technik obserwacyjnych
9. Metody sondażu diagnostycznego. Badania ankietowe. Rozmowa i wywiad.
10. Zasad konstruowania kwestionariusza ankiety. Wymogi formalne oraz językowe dotyczące kwestionariusza ankiety oraz pytań w nim występującym.
11. Testy pedagogiczne- wymogi formalne, zasady konstruowania oraz klasyfikacja typologiczna.
12. Charakterystyka klasycznej techniki socjometrycznej Monero
13. Charakterystyka techniki socjometrycznej "Zgadnij kto?"
14. Charakterystyka techniki socjometrycznej " Plebiscyt życzliwości i niechęci "
15. Istota eksperymentu - klasyczny schemat eksperymentalny
16. Charakterystyka eksperymentu rotacyjnego
17. Charakterystyka eksperymentu wg schematu Solomona


Zasady rozliczania się z przedmioty

Aby zaliczyć ćwiczenia, student musi uzyskać co najmniej 8 punktów (por. aktualny syllabus pkt. 3). Stosowana jest następująca skala ocen:

dst (3) - od 8 pkt.,
dst+ (3,5) - od 12 pkt',
db (4) - od 16 pkt
db+ (4,5) - od 20 pkt
bdb (5) - od 22 pkt

Punkty uzyskane są za:
-aktywność ( wygłoszenie wprowadzania do dyskusji - od 1 do 4 pkt., głos w dyskusji - od 0 do 2 pkt)

- test pisemny od -20 do +20

- za przeprowadzenie ankiety ze studentami i wprowadzenie danych do arkusza kalkulacyjnego: za pierwszą 30-kę respondentów (ankietowany) - 3pkt., za każdą następną rozpoczętą 10-kę respondentów - 1 pkt

Osoby, które nie uzyskały co najmniej 8 punktów, by zostać dopuszczone do ustnego zaliczenia przedmiotu, powinny ponownie przystąpić do testu pisemnego, w terminie ustalonym z prowadzącym ćwiczenia.

Aby zaliczyć przedmiot, student musi uzyskać co najmniej 16 punktów (por. aktualny syllabus pkt. 3). Stosowana jest następująca skala ocen:

dst (3) - od 16 pkt.,
dst+ (3,5) - od 19 pkt',
db (4) - od 22 pkt
db+ (4,5) - od 24 pkt
bdb (5) - od 26 pkt

Osoba, która nie uzyskała co najmniej 16 punktów, musi przystąpić do zaliczenia ustnego. W toku zaliczenia ustnego osoba zaliczająca losuje dwa zagadnienia do omówienia. Jedno spośród zagadnień od 1 do 7 oraz drugie spośród zagadnień od 8- 17 ( z wcześniej podanej listy zagadnień , których znajomość będzie sprawdzana w ramach zaliczenia). Prezentacja każdego wylosowanego zagadnienia oceniana jest przy zastosowaniu skali ocen: 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Ocenę końcową przy zaliczeniu ustnym stanowi średnia wyliczona z ocen uzyskanych za poszczególne wylosowane zagadnienia oraz oceny za ćwiczenia.
[/b
Źródło: pedagogikabloka.fora.pl/a/a,125.html


Temat: mail od p. Basińskiej
METODY I TECHNIKI BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH – ćwiczenia (rok akademicki 2008/2009)
Prowadząca: mgr Anita Basińska
II SEMESTR:
1) Temat: Powtórka: etapy projektu badawczego. Wybór problemu badawczego (13 październik)
2) Temat: Badania socjometryczne (20 październik)
R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985, r. 6. „Socjometria”, s. 156-171
3) Temat: Ankieta. Budowa kwestionariusza (rodzaje pytań, problemy budowy kwestionariusz ) (27październik, 3 listopad )
Ch. Frankfort – Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001, r.11. Konstruowanie kwestionariusza.
Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008, r. 9 Badania sondażowe, Budowa kwestionariusza, s. 284-292 lub E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, r. Badania sondażowe, Budowa kwestionariusza

Żmijewska T., Pokorska A., Ankieta audytoryjna, w: Sawiński Z., Sztabiński P.B., Sztabiński F., Podręcznik ankietera, Warszawa 2000.

Sołoma L., Metody i techniki badań socjologicznych, Olsztyn 1999, r. 3 p. 3.4. Techniki wywiadu; p. 3.5. Ankieta

4) Temat: Obserwacja (17 listopad)
R. Mayntz, K. Holm, P. Hubner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, r. 4. „Metody obserwacji”, s. 111-131
Ch. Frankfort - Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001, część III „Zbieranie danych”, s.220 -240
5) Temat: Analiza treści: dokumenty osobiste i dokumenty urzędowe jako źródło danych socjologicznych. Analiza treści przekazów masowych. (24 listopad)
Ch. Frankfort – Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001, r. 13. „Wtórna analiza danych”, s. 320 -347
E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004, r. 11. „Badania niereaktywne”, s. 341 - 367
6) Temat: Wywiad: wywiad kwestionariuszowy, wywiad swobodny, pogłębiony wywiad indywidualny, Focus Group Interview (15 grudzień, 5 styczeń)
K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych, PWN, Warszawa 2000, s. 169-192
Oppenheim A. N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań 1992, s. 83-99
A. Nikodemska – Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999, r. 4. „Pogłębione wywiady grupowe”, r.5. „Pogłębione wywiady indywidualne”


7) Temat: Techniki projekcyjne (12 styczeń)
Oppenheim A. N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań 1992, s.247- 262
Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, Warszawa 2002, r. 4.5.3. Metody projekcyjne.

Temat: Eksperyment (19 styczeń)
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003, r. 8. Eksperyment.

Frankfort-Nachmias Ch, Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, r. 5. Plany badawcze: eksperymenty
9) Temat: Dobór próby. (26 styczeń)
Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2007, r. Logika doboru próby, Próby nieprobabilistyczne, Teoria i logika doboru losowego, schematy losowania, dobó® próby wielostopniowy grupowy, s. 211-244

WARUNKI ZALICZENIA:

- prace zaliczeniowe:
1) kwestionariusz ankiety (24 listopad)
2) analiza treści na przykładzie dwóch wybranych artykułów (15 grudzień),
3) scenariusz wywiadu swobodnego bądź pogłębionego indywidualnego wraz z transkrypcją (19 styczeń)

- obecność: 2 nieobecności nieusprawiedliwione
Źródło: zyciepubliczne.fora.pl/a/a,376.html


Temat: Metody Badań Politycznych
Dr Ścigał prosił żeby przekazać, że ćwiczenia z MBP w środę rozpoczną się odpowiednio o godz. 9.30 i 11.00 w sali 507. Olej zrobił już supertabelkę w innym temacie, ale piszę to i tu dla porządku.

To raz, dwa (to również wiadomość od dr. Ścigaja): w poniedziałek o godz. 18.00 w Klubie pod Jaszczurami odbędzie się spotkanie organizowane przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych z udziałem dr Jarosława Flisa i dr Marka Migalskiego zatytułowane "Między komentarzem politycznym a prognozą".

I po trzecie wreszcie: poniżej zamieszczam treść pliku, jaki dostałem od dr. Ścigaja, zawierający program przedmiotu. Dostałem to w wordzie, ale wiem, że niektórzy mają problem z rapidshare'ami itd. więc wrzucam sam tekst.


Zakład Teorii Polityki i Państwa UJ

METODY BADAŃ POLITYCZNYCH
PROGRAM ĆWICZEŃ DLA STUDENTÓW III ROKU POLITOLOGII W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 – II semestr - 30 godzin


Kurs jest wprowadzeniem do zagadnień przeprowadzania badań empirycznych. Analizie poddano poszczególne etapy procesu badawczego. Celem kursu jest także przedstawienie najważniejszych technik badawczych. Szczególna uwaga została zwrócona na technikę wywiadu kwestionariuszowego i ankietę.
Aby uzyskać pozytywną ocenę z ćwiczeń trzeba udowodnić znajomość tekstów (m. in. poprzez aktywny udział w zajęciach), przygotować pracę zaliczeniową wraz z kwestionariuszem. Zaliczenie ćwiczeń stanowi warunek przystąpienia do egzaminu i wpisywane jest do indeksu, oceną na zakończenie semestru.

PODRĘCZNIKI ZALECANE DO PRZEDMIOTU:

A.N. Oppenheim, (2004) Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań, Zysk i i S-ka Wydawnictwo.
Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, (2001) Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań, Zysk i i S-ka Wydawnictwo.
David Marsh, Gerry Stoker, (red) (2006) Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
David Silverman (2007) Interpretacja danych jakościowych, Warszawa, PWN.
Earl Babbie, (2003) Badania społeczne w praktyce, Warszawa, PWN.
Franciszek Sztabiński (1997) Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, Warszawa, Wydawnictwo ISFiS, PAN.
Grzegorz Babiński, (1980) Wybrane zagadnienia z metodologii empirycznej, Kraków, Nakładem UJ.
Janusz Sztumski, (1999 i inne) Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice, Wydawnictwo ,,Śląsk’’.
Leszek A. Gruszczyński, (2003) Kwestionariusze w socjologii, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Mirosław Szreder (2004) Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Renate Mayntz, Kurt Holm, Peter Hubner, (1985) Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa, PWN.
Stefan Nowak (2006) Metodologia badań społecznych, Warszawa PWN.
W. Phillips Shively, (1997) Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań, Zysk i i S-ka Wydawnictwo.PROBLEMATYKA ĆWICZEŃ

I. Badania - podstawowe pojęcia - wprowadzenie. Pojecie, zmienna, korelacja, wskaźnik - zajęcia praktyczne.
Mayntz, Holm, Hubner (1985) Niektóre metodologiczne założenia empirycznych badań społecznych, ss. 11-41
Babiński, (1983) Zmienne i ich rola w badaniach socjologicznych, ss. 35-60

II. Formułowanie problemu badawczego, operacjonalizacja badań i wybór metody badań – zajęcia praktyczne.
Babiński, (1983) Etapy procesu badawczego, ss. 19-25.
Babbie, (2003) Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar, ss. 139- 171.

III. Formułowanie problemu badawczego, operacjonalizacja badań.. – zajęcia praktyczne.IV i V. Wywiad kwestionariuszowy. Sporządzanie pytań - budowa kwestionariusza – zajęcia praktyczne.
Gruszczyński, (2003) Pytania kwestionariuszowe, ss. 25 – 114,
Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, (2001) Konstruowanie kwestionariusza, ss. 266-295.
Lutyńska, Wejland, (red) (1983) Pytanie jako podstawa wzajemnego komunikowania w wywiadzie kwestionariuszowym, ss. 65-92.

VI. Kodowanie kwestionariuszy. – zajęcia praktyczne.
Gruszczyński, (2003) Instrukcja kodowa i graficzne opracowanie kwestionariusza, ss. 136-158
Babiński, (1980) Budowa instrukcji kodowej. Podstawowe systemy kodowe i sposoby kodowania informacji, ss. 153-188.

VII. Rodzaje prób i sposoby ich doboru. – zajęcia praktyczne.
Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, (2001) Dobór próby i schematy doboru próby, ss. 191-217.
Babbie, (2003) Logika doboru próby, ss. 200-239.


VIII. Pozostałe wywiady, wywiady telefoniczne – badania sondażowe.
Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, (2001) Badania sondażowe, ss. 240-265.
P. Borowiec, P. Ścigaj (2008) Wywiad telefoniczny w badaniach społecznych, artykuł w druku.

IX. Badania panelowe.
Babiński, (1983) Badania panelowe w socjologii, ss. 81-95.
Stefan Nowak Metoda panelowa, ss. 405-432, w: Stefan Nowak (red.) (1965) Metody badań socjologicznych, PWN, Warszawa,

X. Eksperyment w naukach społecznych
Sztumski, (1999 i inne) Eksperyment w naukach społecznych, ss. 93-105.
Babbie, (2003) Eksperyment , ss. 245-253

XI. Badania socjometryczne.
Sztumski, (1999 i inne) Socjometria, ss. 161-168.
Stefan Nowak (red.) (1965) Socjometryczne metody badania małych grup i układu stosunków w grupach, ss. 482-500, w: Stefan Nowak (red.) Metody badań socjologicznych, PWN, Warszawa,

XII. Badania terenowe – badania jakościowe.
Dawid Silverman (2007) Czym są badania jakościowe, ss. 52-67.
Sztumski, (1999 i inne) Badania terenowe, ss. 105-111.
Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, (2001) Badania jakościowe, ss. 297-319

XIII. Badania oparte na analizie treści.
Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, (2001) Wtórna analiza danych, ss. 320-346.
Babbie, (2003) Analiza treści, ss. 342-352.

XIV. Zogniskowane wywiady grupowe – focus group interview – metoda badań marketingowych.
Dominika Maison (2001) Zogniskowane wywiady grupowe, Wydawnictwo PWN, ss. 7-161 – nie obowiązuje do egzaminu.
Babbie, (2003) Grupy fokusowe, ss. 330-331.
Źródło: politology.fora.pl/a/a,754.html